Gegevensbescherming

Persoonsgegevens (hierna meestal "gegevens" genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover nodig en met als doel een functionele en gebruiksvriendelijke website aan te bieden, inclusief de inhoud en de daarop aangeboden diensten.

Volgens artikel 4 nr. 1 van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG" genoemd), is "verwerking" elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of dergelijke reeksen van handelingen in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, bewaren, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door middel van verzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, vergelijking of koppeling, beperken, wissen of vernietigen.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het type, de reikwijdte, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en middelen voor de verwerking. Daarnaast informeren wij u hieronder over de door ons gebruikte componenten van derden voor optimalisatiedoeleinden en ter verhoging van de gebruikskwaliteit, voor zover derden op eigen verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verwerkingsverantwoordelijken
II Rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking

I. Informatie over ons als verwerkingsverantwoordelijken

Verantwoordelijke aanbieder van deze website op het gebied van gegevensbescherming is:

Jens Dietz
Onderdelenservice Dietz
Lohmer Dorfstraße 1H
16356 Werneuchen

Contact:
Telefoon: 033398-948533
Telefax: 033398-179570
Mobiel: 0157-71746167
E-mail: partsservice.dietz@web.de

II Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben de gebruikers en betrokkenen het recht

  • voor bevestiging of er gegevens over hen worden verwerkt, voor informatie over de verwerkte gegevens, voor meer informatie over gegevensverwerking en voor kopieën van de gegevens (vgl. ook art. 15 AVG);
  • om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (zie ook art. 16 AVG);
  • op de onmiddellijke verwijdering van de gegevens die op hen betrekking hebben (zie ook artikel 17 AVG), of, als alternatief, indien verdere verwerking vereist is in overeenstemming met artikel 17 (3) AVG, op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG;
  • om de op hen betrekking hebbende en door hen verstrekte gegevens te ontvangen en deze gegevens door te geven aan andere aanbieders/verantwoordelijken (vgl. ook art. 20 AVG);
  • om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de gegevens die op u betrekking hebben door de aanbieder worden verwerkt in strijd met de voorschriften inzake gegevensbescherming (zie ook art. 77 AVG).

Bovendien is de aanbieder verplicht om alle ontvangers aan wie gegevens door de aanbieder zijn verstrekt, te informeren over elke correctie of verwijdering van gegevens of de beperking van de verwerking die plaatsvindt op basis van de artikelen 16, 17 lid 1, 18 DSGVO-leer . Deze verplichting bestaat echter niet als deze melding onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost. Ongeacht dit heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Volgens artikel 21 AVG hebben gebruikers en betrokkenen ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van de op hen betrekking hebbende gegevens, op voorwaarde dat de gegevens door de aanbieder worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG . In het bijzonder is bezwaar tegen gegevensverwerking voor direct marketing toegestaan.

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke opslagvereisten en er daarna geen andere informatie over individuele verwerkingsmethoden wordt gegeven.

servergegevens

Om technische redenen, met name om een ​​veilige en stabiele website te garanderen, worden door uw internetbrowser gegevens aan ons of aan onze aanbieder van webruimte doorgegeven. Deze zogenaamde serverlogbestanden registreren onder andere het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u naar onze website bent gegaan (verwijzende URL), de website(s) van onze website die u bezoek, de datum en tijd van de betreffende toegang en het IP-adres van de internetverbinding van waaruit onze website wordt gebruikt.

De op deze manier verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens van u.

Deze opslag vindt plaats op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons legitieme belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen gewist, voor zover geen verdere opslag voor bewijsdoeleinden vereist is. Anders worden de gegevens geheel of gedeeltelijk uitgesloten van verwijdering tot de definitieve opheldering van een incident.

koekjes

A) SESSIECOOKIES/SESSIECOOKIES

Op onze website gebruiken we zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door de door u gebruikte internetbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen en opgeslagen. Deze cookies verwerken bepaalde informatie over u, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres, in individuele mate.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking het bijvoorbeeld mogelijk maakt om onze website in verschillende talen weer te geven of een winkelwagenfunctie aan te bieden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b) AVG, voor zover deze cookies worden gebruikt om gegevens te verwerken voor contractinitiatie of contractuitvoering.

Als de verwerking niet dient om een ​​contract te initiëren of te verwerken, ligt ons legitieme belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De wettelijke basis is dan artikel 6 lid 1 letter f) AVG.

Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit.

B) COOKIES VAN DERDEN

Indien nodig gebruikt onze website ook cookies van partnerbedrijven waarmee wij samenwerken ten behoeve van reclame, analyse of de functionaliteiten van onze website.

Raadpleeg de onderstaande informatie voor meer informatie hierover, met name over de doeleinden en rechtsgrondslag voor het verwerken van dergelijke cookies van derden.

C) VERWIJDEROPTIE

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt ook cookies die al zijn opgeslagen op elk moment verwijderen. Welke stappen en maatregelen hiervoor nodig zijn, hangt echter af van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Gebruik bij vragen de helpfunctie of de documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet worden verhinderd via de browserinstellingen. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash-speler op dit punt wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn ook afhankelijk van de Flash player die u gebruikt. Gebruik bij vragen ook de helpfunctie of de documentatie van uw Flash-speler of neem contact op met de fabrikant of de gebruikersondersteuning.

Als u echter de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

contractverwerking

De door u verstrekte gegevens om gebruik te maken van ons aanbod van goederen en/of diensten worden door ons verwerkt ten behoeve van de contractverwerking en zijn hiervoor noodzakelijk. Contractafsluiting en contractuitvoering zijn niet mogelijk zonder uw gegevens te verstrekken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

Wij wissen de gegevens na voltooiing van het contract, maar moeten de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in acht nemen.

Als onderdeel van de contractafwikkeling geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering van de goederen of aan de financiële dienstverlener, voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de levering van de goederen of voor betalingsdoeleinden.

De wettelijke basis voor de doorgifte van de gegevens is artikel 6 lid 1 letter b) AVG.

Klantaccount / registratiefunctie

Als u via onze website een klantaccount bij ons aanmaakt, gebruiken wij de gegevens die u tijdens de registratie hebt ingevoerd (bijv. uw naam, adres of e-mailadres) uitsluitend voor precontractuele diensten, voor de uitvoering van het contract of voor het doel van Customer care (bijvoorbeeld om u een overzicht te geven van uw eerdere bestellingen bij ons of om u de zogenaamde kladblokfunctie aan te kunnen bieden) en op te slaan. Tegelijkertijd slaan we dan het IP-adres en de datum van uw registratie samen met de tijd op. Uiteraard worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden.

Als onderdeel van het verdere registratieproces wordt uw toestemming voor deze verwerking verkregen en wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. De gegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt om het klantaccount te verstrekken.

Als u instemt met deze verwerking, is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG de wettelijke basis voor de verwerking.

Indien het openen van de klantaccount ook dient voor precontractuele maatregelen of de uitvoering van het contract, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking eveneens artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

U kunt de aan ons verleende toestemming voor het openen en onderhouden van de klantaccount te allen tijde met ingang van de toekomst herroepen in overeenstemming met artikel 7, lid 3 DSGVO. Het enige wat u hoeft te doen is ons op de hoogte te stellen van uw herroeping.

De in dit verband verzamelde gegevens worden verwijderd zodra de verwerking niet langer nodig is. Daarbij dienen wij echter fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in acht te nemen.

Controle van kredietwaardigheid en scoring

Voor zover wij u in het kader van ons goederen- of dienstenaanbod de basismogelijkheid bieden om per factuur te betalen en u hiervan gebruik maakt, behouden wij ons het recht voor om een ​​kredietrapport te verkrijgen van een kredietbureau (bijv. Creditreform, Schufa, Bürgel of infoscore). ) op basis van wiskundig - verkrijg statistische procedures. Hiertoe worden uw gegevens, voor zover deze relevant zijn voor het contract, zoals uw naam en adres, doorgegeven aan het kredietbureau. We gebruiken de daaropvolgende informatie over de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of we u betaling per factuur aanbieden.

De wettelijke basis voor deze verwerking is ons legitieme belang bij de betrouwbaarheid van de claim in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

Contactverzoeken / contactmogelijkheid

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het verwerken en beantwoorden van uw verzoek - zonder het verstrekken kunnen wij uw verzoek niet of slechts in beperkte mate beantwoorden.

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 letter b) AVG.

Uw gegevens worden verwijderd als uw verzoek afdoende is beantwoord en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten, zoals in het geval van een eventuele latere contractverwerking.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalyse-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook bij de verwerking van gegevens in de VS worden nageleefd.

De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De wettelijke basis is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijd of frequentie van bezoeken aan onze website, wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie verkort Google het IP-adres al binnen de EU of de EER.

De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van het bezoek aan onze website en de gebruiksactiviteiten daar. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze website en het gebruik van internet.

Google stelt dat het uw IP-adres niet met andere gegevens in verband brengt. Bovendien entertaint Google

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Verdere informatie over gegevensbescherming is voor u beschikbaar, bijvoorbeeld ook over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Bovendien biedt Google onder

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

een zogenaamde deactiveringsadd-on met verdere informatie hierover. Deze add-on kan met de meest gangbare internetbrowsers worden geïnstalleerd en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt als u onze website bezoekt. De add-on informeert de Google Analytics JavaScript (ga.js) dat informatie over het bezoek aan onze website niet mag worden doorgegeven aan Google Analytics. Dit verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Of en welke andere webanalysediensten wij gebruiken, leest u natuurlijk in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Google Maps

We gebruiken Google Maps op onze website om onze locatie te tonen en een routebeschrijving te maken. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook bij de verwerking van gegevens in de VS worden nageleefd.

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het oproepen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.

Als u de in onze website geïntegreerde Google Maps-component oproept, plaatst Google via uw internetbrowser een cookie op uw apparaat. Uw gebruikersinstellingen en gegevens worden verwerkt om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken. We kunnen niet uitsluiten dat Google servers in de VS gebruikt.

De wettelijke basis is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons legitieme belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.

Door de zo tot stand gebrachte verbinding met Google kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden verzonden.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te maken. Details hierover vindt u hierboven onder "Cookies".

Bovendien vindt het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie plaats in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de en de voorwaarden voor Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Bovendien biedt Google onder

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

verdere informatie.

Google reCAPTCHA

We gebruiken Google reCAPTCHA op onze website om interacties op onze website te controleren en te vermijden door geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld via zogenaamde bots. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook bij de verwerking van gegevens in de VS worden nageleefd.

Met deze dienst kan Google bepalen vanaf welke website een verzoek wordt verzonden en vanaf welk IP-adres u de zogenaamde reCAPTCHA-invoerbox gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is om deze dienst aan te bieden en te garanderen.

De wettelijke basis is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de veiligheid van onze website en het voorkomen van ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of iets dergelijks.

Google biedt onder

https://policies.google.com/privacy

meer informatie over de algemene omgang met uw gebruikersgegevens.

Google-lettertypen

We gebruiken Google Fonts om externe lettertypen op onze website weer te geven. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook bij de verwerking van gegevens in de VS worden nageleefd.

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het oproepen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.

De wettelijke basis is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de optimalisatie en economische werking van onze website.

Door verbinding te maken met Google wanneer u onze website bezoekt, kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden.

Google biedt onder

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

nadere informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

YouTube

We gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportaal dat wordt beheerd door YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, hierna "YouTube" genoemd.

YouTube is een dochteronderneming van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google en daarmee ook de dochteronderneming YouTube dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.

We gebruiken YouTube in combinatie met de functie "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" om u video's te kunnen tonen. De wettelijke basis is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Volgens YouTube zorgt de functie "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" ervoor dat de hieronder nader beschreven gegevens alleen naar de YouTube-server worden verzonden als u daadwerkelijk een video start.

Zonder deze "uitgebreide gegevensbescherming" wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze websites bezoekt waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is nodig om de betreffende video op onze website via uw internetbrowser te kunnen weergeven. Daarbij registreert en verwerkt YouTube in ieder geval uw IP-adres, de datum en tijd en de website die u hebt bezocht. Bovendien wordt een verbinding met het advertentienetwerk "DoubleClick" van Google tot stand gebracht.

Als u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wijst YouTube de verbindingsinformatie toe aan uw YouTube-account. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij YouTube afmelden of de betreffende instellingen in uw YouTube-gebruikersaccount uitvoeren.

Ten behoeve van de functionaliteit en om het gebruiksgedrag te analyseren, slaat YouTube permanent cookies op via uw internetbrowser op uw eindapparaat. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door dit in uw internetbrowser in te stellen. Zie “Cookies” hierboven voor meer informatie.

Google geeft meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, evenals uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband in de

https://policies.google.com/privacy

opvraagbare informatie over gegevensbescherming.

Voorbeeld gegevensbeschermingsverklaring van het advocatenkantoor Weiß & Partner